gokken1-1024x197.jpg

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN UNIEK INCASSO B.V.

Art. 1 Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tot zakelijke dienstverlening verstrekt aan Uniek Incasso B.V., waaronder begrepen aan haar bestuurder(s) of werknemers verstrekte opdrachten.
 2. Op een opdracht zijn en blijven de algemene voorwaarden van toepassing, zoals deze ten tijde van het verstrekken van de opdracht zijn gedeponeerd.

Art. 2 Opdracht

 1. Alle opdrachten worden voor en namens de besloten vennootschap aanvaard. Het bepaalde in de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 lid 1 BW wordt uitgesloten.
 2. Uniek Incasso B.V. heeft het recht om – zonder opgave van redenen – het in behandeling nemen of continueren van een opdracht te weigeren, zonder dat zij gehouden is tot enige schadevergoeding.
 3. Uitvoering van de opdrachten vindt waar nodig plaats met in achtneming van de bepalingen uit de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties.

Art. 3 Werkwijze

 1. Uniek Incasso B.V. neemt in beginsel enkel onbetwiste opeisbare vorderingen voortvloeiendeuit handelsovereenkomsten in behandeling. Bij betwisting van de factuur staat het Uniek Incasso B.V. vrij de opdrachtgever voor verdere behandeling van de zaak op elk moment te  verwijzen naar een advocaat.
 2. Uniek Incasso B.V. neemt geen vorderingen in behadeling waarbij de opdrachtgever een kredietverstrekker is.
 3. Uniek Incasso B.V. neemt geen vorderingen in behandeling die voortvloeien uit een koop op afbetaling.
 4. Opdrachtgever draagt zorg voor dat alle bescheiden en informatie over de door Uniek Incasso B.V. namens opdrachtgever te innen vordering per post en/of mail wordt toegezonden. Dit betreft in ieder geval:
  – onbetaald gelaten factu(u)r(en);
  – contactgegevens debiteur;
  – correspondentie tussen opdrachtgever en debiteur;
  De opdrachtgever staat in voor de legitimiteit van de aangeleverde informatie en bescheiden.
 5. De opdracht komt tot stand zodra Uniek Incasso B.V. een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever heeft gezonden.
 6. Opdrachtgever is aan Uniek Incasso B.V. voor haar werkzaamheden een vergoeding verschuldigd gelijk aan de incassokosten, berekend overeenkomstig de wettelijke buitengerechtelijke incassokosten, vermeerderd met 21% BTW, een en ander op de volgende voorwaarden:
  1. Indien vanaf de totstandkoming van de opdracht door zowel Uniek Incasso B.V. als opdrachtgever niets wordt geïncasseerd, is opdrachtgever geen vergoeding aan Uniek Incasso B.V. verschuldigd.
  2. Indien de debiteur een particulier betreft en binnen de WIK-termijn de vordering voldoet, en derhalve geen incassokosten zijn verschuldigd, is opdrachtgever geen vergoeding aan Uniek Incasso B.V. verschuldigd.
  3. Zodra vanaf de totstandkoming van de opdracht door debiteur aan Uniek Incasso B.V. dan wel opdrachtgever enig bedrag/enige bedragen word(t)(en) voldaan, strekt dit in de eerste plaats in mindering op de te betalen vergoeding aan Uniek Incasso B.V. gelijk aan de incassokosten, vermeerderd met 21% BTW.
  4. Indien de opdrachtgever na totstandkoming van de opdracht een schikking treft met debiteur, is opdrachtgever aan Uniek Incasso B.V. een vergoeding verschuldigd gelijk aan de incassokosten, vermeerderd met 21% BTW.
 7. Vorderingen uit welke hoofde dan ook (hoofdsom, rente of incassokosten) worden door opdrachtgever nooit aan Uniek Incasso B.V. gecedeerd.
 8. Geïncasseerde, aan de opdrachtgever toekomende bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst door Uniek Incasso B.V. overgemaakt op rekening van de opdrachtgever.

Art. 4 Betaling

 1. De door Uniek Incasso B.V. gefactureerde bedragen dienen zonder enige aftrek of verrekening betaald te worden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Uniek Incasso B.V. is gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde ook, voor de betreffende opdrachtgever in bezit heeft.

Art. 5 Aansprakelijkheid

 1. Uniek Incasso B.V. heeft voor het uitvoeren van haar opdracht c.q. werkzaamheden uitsluitend een inspanningsverplichting. Uniek Incasso geeft geen enkele garantie op de incassering van de vordering of enig ander gewenst resultaat.
 2. Uniek Incasso B.V. is, behalve als er sprake is van opzet en/of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit gemaakte fouten, onzorgvuldigheid of nalatigheid van haar medewerkers of van derden die in haar opdracht werkzaamheden verrichten.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Uniek Incasso B.V., welke niet door verzekering is gedekt, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Art. 6 Privacy

 1. Uniek Incasso B.V. handelt aangaande persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. Het doel van de verwerking van persoonsgegevens door Uniek Incasso B.V. is het voeren van de incassopraktijk.
 3. Uniek Incasso B.V. is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Voor facturatie-en debiteurenbeheer werkzaamheden is Uniek Incasso B.V. verwerker.

Art. 7 Forumkeuze

 1. De bevoegde rechter in het arrondissement Groningen is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die tussen opdrachtgever en Uniek Incasso B.V. uit hoofde van de uitvoering van de opdracht mochten ontstaan.